دانمارک

مارس
29

بورسیه های دانشگاه کپنهاگ دانمارک

بورسیه های دانشگاه کپنهاگ دانمارک برای رشته باستان شناسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مارس
16

بورسیه های دانشگاه کپنهاگ دانمارک

بورسیه های دانشگاه کپنهاگ دانمارک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.
بورسیه های دانشگاه کپنهاگ دانمارک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
15

بورسیه های دانشکده کسب و کار کپنهاگ

بورسیه های دانشکده کسب و کار کپنهاگ دانمارک برای رشته های جامعه شناسی، مردم شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
15

بورسیه های دانشگاه آرهوس دانمارک

بورسیه های دانشگاه آرهوس دانمارک برای رشته های فنی مهندسی، علوم طبیعی، هنر، مدیریت و کسب و کار با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
07

بورسیه های PhD دانشگاه آرهوس دانمارک

بورسیه های PhD دانشگاه آرهوس دانمارک برای رشته های زیست شناسی و زیست پزشکی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
28

بورسیه های PhD و Post-Doc آکادمی دیابت دانمارک

بورسیه های PhD و Post-Doc آکادمی دیابت دانمارک برای رشته های ایمونولوژی، علوم بالینی و اندوکرینولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
27

بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک

بورسیه های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک برای رشته های فیزیک ماده چگال با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آگوست
16

بورسیه­ های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک

بورسیه­ های PhD دانشگاه کپنهاگ دانمارک برای رشته جامعه شناسی ورزش با هدف ارائه فرصتی برای تحقیقات کاربردی در بافت بین المللی و حوزه جامعه شناسی و ورزش می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات