فرانسه

مه
04

بورسیه های موسسه موندور بیومدیکال فرانسه

بورسیه های موسسه موندور بیومدیکال فرانسه برای رشته های زیست پزشکی، کاردیولوژی، زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی و پزشکی عروق با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
30

بورسیه های دانشکده مدیریت IESEG

بورسیه های دانشکده مدیریت IESEG فرانسه برای رشته های اقتصاد کسب و کار، مدیریت و امور مالی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
18

بورسیه های دانشگاه پاریس ساکلای فرانسه

بورسیه های دانشگاه پاریس ساکلای فرانسه برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
17

بورسیه های PhD دانشگاه اکس مارسی

بورسیه های PhD دانشگاه اکس مارسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
17

بورسیه های دانشگاه اکس مارسی

بورسیه های دانشگاه اکس مارسی فرانسه با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
16

بورسیه های دانشگاه استراسبورگ

بورسیه های دانشگاه استراسبورگ فرانسه با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
14

بورسیه های موسسه MINES Saint-Étienne

بورسیه های موسسه MINES Saint-Étienne فرانسه با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
11

بورسیه های دانشگاه فنی Grenoble INP

بورسیه های دانشگاه فنی Grenoble INP فرانسه با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات