آلمان

ژوئن
25

بورسیه های موسسه Forschungszentrum Jülich GmbH

بورسیه های موسسه Forschungszentrum Jülich GmbH آلمان برای رشته های انرژی های تجدیدپذیر، فناوری انرژی، الکتروشیمی، فیزیک مواد، شیمی مولکولی، شیمی مواد و شیمی تحلیلی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
16

بورسیه های دانشگاه هایدلبرگ

بورسیه های دانشگاه هایدلبرگ آلمان برای رشته های بیوشیمی،زیست شناسی،علوم زیستی،زیست شناسی مولکولی،علوم کامپیوتر،علم داده،ریاضیات،علوم ریانشی،شیمی،باستان شناسی،جغرافیا،علوم زمین،فیزیک،علوم زندگی،بیوتکنولوژی مولکولی،مهندسی کامپیوتر با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژوئن
13

بورسیه های دانشگاه فرانکفورت

بورسیه های دانشگاه فرانکفورت آلمان برای رشته های فیزیک، علوم طبیعی، الکترومغناطیس و مهندسی مکانیک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
مه
24

بورسیه تحصیلی بنیاد فریدریش ایبرت آلمان

بورسیه تحصیلی بنیاد فریدریش ایبرت آلمان برای کلیه رشته های ارائه شده در دانشگاه های آلمان با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باش

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
23

بورسیه های هلموت اشمیت DAAD

بورسیه های مرکز هلموت اشمیت DAAD آلمان برای رشته های حفاظت اجتماعی ، توسعه و حکومت ، سیاست عمومی ، مطالعات صلح و تعارض ، مدیریت ، مطالعات توسعه ، حاکمیت و سیاست عمومی و مدیریت دولتی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
01

بورسیه های موسسه هانس کنول

بورسیه های موسسه هانس کنول آلمان برای رشته های بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
30

بورسیه های موسسه هانس کنول آلمان

بورسیه های موسسه هانس کنول آلمان برای رشته های بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
18

بورسیه های فلوشیپ انجمن آلبرت انیشتین

بورسیه های فلوشیپ انجمن آلبرت انیشتین آلمان برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات