آلمان

مه
01

بورسیه های موسسه هانس کنول

بورسیه های موسسه هانس کنول آلمان برای رشته های بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
30

بورسیه های موسسه هانس کنول آلمان

بورسیه های موسسه هانس کنول آلمان برای رشته های بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
18

بورسیه های فلوشیپ انجمن آلبرت انیشتین

بورسیه های فلوشیپ انجمن آلبرت انیشتین آلمان برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
19

بورسیه های دانشگاه علمی کاربردی آنسباخ

بورسیه های دانشگاه علمی کاربردی آنسباخ با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
16

بورسیه های موسسه هانس کنول آلمان

بورسیه های موسسه هانس کنول آلمان با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
14

بورسیه های موسسه ماکس پلانک آلمان

بورسیه های موسسه ماکس پلانک آلمان با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
09

بورسیه های بنیاد هاینریش بول آلمان

بورسیه های بنیاد هاینریش بول آلمان برای رشته های ارائه شده در این دانشگاه با هدف حمایت و پشتیبانی از دانشجویان بین المللی در سال ۲۰۲۲ میباشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
دسامبر
30

بورسیه های دانشگاه بارد برلین

بورسیه های دانشگاه بارد برلین آلمان با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات