آلمان

جولای
25

بورسیه های موسسه Helmholtz-Zentrum Hereon آلمان

بورسیه های موسسه Helmholtz-Zentrum Hereon آلمان برای رشته های اقیانوس شناسی، علوم جوی، هیدرولوژی، اقلیم شناسی و زمین شناسی دریایی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
24

بورسیه های موسسه ماکس پلانک

بورسیه های موسسه ماکس پلانک آلمان برای رشته های مترولوژي، اکولوژي، اقتصاد محیط زیست، ژئوفیزیک، مهندس بوم شناسی و مهندسی محیط زیست با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
جولای
03

بورسیه های موسسه ماکس پلانک

بورسیه های موسسه ماکس پلانک آلمان برای رشته های روانشناسی، روانپزشکی، نورولوژی، بیواستاتیک، Neuroscience، علوم بالینی، بیوانفورماتیک، زیست شناسی مولکولی، تصویربرداری پزشکی، ژنتیک و زیست شناسی سلولی و مولکولی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
02

بورسیه های سازمان DAAD آلمان

بورسیه های سازمان DAAD آلمان برای رشته معماری با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژوئن
02

بورسیه های مرکز پزشکی مولکولی ماکس دلبروک

بورسیه های مرکز پزشکی مولکولی ماکس دلبروک آلمان با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف حرفه ای و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
مه
15

بورسیه های موسسه تحقیقات سرطان آلمان

بورسیه های موسسه تحقیقات سرطان آلمان (DKFZ) برای رشته های بیوانفورماتیک، ایمونولوژي، زیست شناسی مولکولی، ژنتیک، اپیدمیولوژي، زیست شناسی سلولی، بهداشت عمومی و آنکولوژی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات
آوریل
28

بورسیه های موسسه ماکس پلانک

بورسیه های موسسه ماکس پلانک آلمان برای رشته های حقوق کار، تاریخ حقوق و حقوق اروپایی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
آوریل
28

بورسیه های دانشگاه کلن آلمان

بورسیه های PhD دانشگاه کلن آلمان برای رشته های زبانشناسی، ادبیات جهانی، تاریخ فرهنگی، مردم شناسی، تاریخ هنر و مطالعات فرهنگی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات