تحصیل در ترکیه

اردیبهشت
۰۹

بورسیه کارشناسی کشور ترکیه

بورسیه های کارشناسی کشور ترکیه برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی در حوزه اموزش و پژوهش می باشد.

توسط مریم مروی | اخبار بورسیه ها
جزئیات