شناسهنام بورسیهکشورمهلت ثبت نام
12375بورسیه های Post-Doc دانشگاه لیمریک ایرلند ایرلند۱۴۰۰-۰۲-۲۴
12422بورسیه های Post-Doc دانشگاه لیمریک ایرلند ایرلند۱۴۰۰-۰۲-۲۴
12450بورسیه های PhD موسسه ماکس پلانک آلمان۱۴۰۰-۰۲-۲۴
12180بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه لتبریج کانادا کانادا۱۴۰۰-۰۲-۲۵
12451بورسیه های دانشگاه خزر آذربایجان آذربایجان۱۴۰۰-۰۲-۲۵
12454بورسیه های دانشگاه ایکس مارسی فرانسه۱۴۰۰-۰۲-۲۵
12456بورسیه های مرکز مدیریت اینزبراک اتریش اتریش۱۴۰۰-۰۲-۲۵
12457بورسیه های دانشگاه گنت بلژیک بلژیک۱۴۰۰-۰۲-۲۸