آمریکا

فوریه
19

بورسیه های MBA دانشگاه آناهیم امریکا برای دانشجویان بین المللی

بورسیه های MBA دانشگاه آناهیم امریکا برای دانشجویان بین المللی که این برنامه بورسیه برای پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد طراحی شده است.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
08

بورسیه های کارشناسی دانشگاه سنت توماس امریکا در تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی دانشگاه سنت توماس امریکا با هدفپشتیبانی از ریاضیدانانی است که مایلند تحقیقات شان را در دانشکده ریاضیات برلین ادامه بدهند.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
08

بورسیه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه Case Western Reserve امریکا برای رشته مدیریت و خدمات اجتماعی

بورسیه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه Case Western Reserve امریکا که هدف از این برنامه بورسیه، تامین مالی دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط نویسنده |
جزئیات
فوریه
07

فلوشیپ‌های PhD پرستاری دانشکده سینکلیر دانشگاه میسوری امریکا

فلوشیپ‌های PhD پرستاری دانشکده سینکلیر دانشگاه میسوری امریکا که هدف از این برنامه بورسیه، پشتیبانی دانشجویان باانگیزه بین المللی است.

توسط نویسنده |
جزئیات
ژانویه
31

بورسیه های کارشناسی دانشگاه رووان امریکا برای تمامی رشته‌ها

بورسیه های کارشناسی دانشگاه رووان امریکا برای تمامی رشته‌ها با هدف تأمین منابع مالی مورد نیاز برای دانشجویان مستعد به منظور تولید تحقیقات نوآورانه و باکیفیت

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
ژانویه
31

بورسیه های کارشناسی دانشگاه بریگام یانگ امریکا برای تمامی رشته ها

بورسیه های کارشناسی دانشگاه بریگام یانگ امریکا برای تمامی رشته ها به عنوان یک سرمایه گذاری در آموزش دانشجویان منتخبی که برتری خود را ثابت کنند ارائه می‌شود.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
ژانویه
25

بورسیه های کارشناسی ارشد جورج تاون امریکا برای رشته‌های مدیریت خط‌مشی، خط‌مشی توسعه بین‌المللی، علم داده برای خط‌مشی عمومی

جدیدترین ورسیه های کارشناسی ارشد جورج تاون امریکا که با هدف پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد طراحی شده است در این موسسه ارائه می‌گردد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
ژانویه
25

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ایالتی نیویورک برای تمام رشته‌ها

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ایالتی نیویورک برای تمام رشته‌ها با هدف پرورش دانشجویان خارجی و تشویق آنها به مشارکت در تحقیقات علمی ارائه می‌شود.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات