انگلستان

فوریه
18

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه وست مینیستر انگلستان

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه وست مینیستر انگلستان برای رشته های هنر و معماری با هدف پرورش محققان علاقمند و بلندپرواز در حوزه هنر و معماری می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
فوریه
18

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بردفورد انگلستان

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه بردفورد انگلستان برای رشته های باستان شناسی، استخوان شناسی انسانی، دیرین آسیب شناسی، باستان شناسی جنایی و بازرسی صحنه جرم با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
ژانویه
19

فلوشیپ های Post-doctoral دانشگاه یورک انگلستان

فلوشیپ های Post-doctoral دانشگاه یورک انگلستان برای رشته ایمنی شناسی با هدف فراهم کردن سکوی پرتابی برای محققان ایمنی شناسی باانگیزه می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
22

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئین ماری انگلستان

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه کوئین ماری انگلستان برای رشته حقوق با هدف پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
18

فلوشیپ های تحقیقاتی Post-doctoral دانشگاه شفیلد انگلستان

فلوشیپ های تحقیقاتی Post-doctoral دانشگاه شفیلد انگلستان برای تمامی رشته ها با هدف پشتیبانی مالی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
08

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ساری انگلستان

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه ساری انگلستان برای رشته روانشناسی با هدف پرورش محققان علاقه مند به حوزه روانشناسی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
08

بورسیه های PhD دانشگاه کوئین ماری انگلستان

بورسیه های PhD دانشگاه کوئین ماری انگلستان برای رشته های اقتصاد، جغرافیا، تاریخ، روابط بین الملل، حقوق، علوم سیاسی، زبان شناسی و روانشناسی با هدف پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات
دسامبر
03

بورسیه های PhD دانشگاه بورنموث انگلستان

بورسیه های PhD دانشگاه بورنموث انگلستان برای رشته رسانه های دیجیتال مهندسی با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی است.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات