ویتنام

ژانویه
28

بورسیه های دانشگاه تان دوک تانگ ویتنام

بورسیه های دانشگاه تان دوک تانگ ویتنام برای رشته های فنی مهندسی، علوم کامپیوتر، MBA، ریاضیات کاربردی، بانکداری و امور مالی، جامعه شناسی، مدیریت ورزشی و آموزش زبان انگلیسی با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف پژوهشی آنها می باشد.

توسط بورسیه های نوین بورسیه |
جزئیات