قزاقستان

مه
23

بورسیه های دولت قزاقستان

بورسیه های دولت قزاقستان برای کلیه رشته ها با هدف پشتیبانی از دانشجویان بااستعداد بین المللی در راه رسیدن به اهداف تحصیلی و پژوهشی آنها می باشد.

توسط نویسنده |
جزئیات