سوئیس

اردیبهشت
۲۹

بورسیه های PhD موسسه فدرال WSL سوئیس

بورسیه های PhD موسسه فدرال WSL سوئیس برای رشته هیدرولوژی خاک با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۸

بورسیه های PhD دانشگاه بازل سوئیس

بورسیه های PhD دانشگاه بازل سوئیس برای رشته های روانشناسی، روانپزشکی، اپیدمیولوژی و یادگیری ماشین با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی و مشتاق به تحقیقات در حوزه مطالعات روانشناختی با رویکرد یادگیری ماشین و واقعیت مجازی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۲

بورسیه های PhD موسسه آدولف مرکل سوئیس

بورسیه های PhD موسسه آدولف مرکل سوئیس برای رشته های اپتیک، نانوتکنولوژی، بیوفیزیک، فیزیک مواد و فتونیک با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی در حوزه های مرتبط با اپتیک می باشد. 

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۹

بورسیه های PhD موسسه ETH Zurich سوئیس

بورسیه های PhD موسسه ETH Zurich سوئیس برای رشته های مهندسی مواد، شیمی، محیط زیست و اقتصاد محیط زیست با هدف ارائه فرصتی برای تمرکز بر توسعه مهارتهای علمی و پژوهشی در حوزه علم مواد به دانشجویان نخبه بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۲۹

بورسیه PhD موسسه ETH Zurich سوئیس

بورسیه PhD موسسه ETH Zurich سوئیس برای رشته های مهندسی نقشه برداری و ژئودزی با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی مشتاق انجام تحقیقات نوین در حوزه اندازه گیری مسافت به صورت الکترونیک می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۱۵

بورسیه ­های PhD آزمایشگاه های فدرال EMPA سوئیس

بورسیه ­های PhD آزمایشگاه های فدرال EMPA سوئیس برای رشته های فنی مهندسی، فیزیک، علم مواد و صنایع غذایی با هدف ارائه فرصتی برای تمرکز بر توسعه مهارتهای علمی و پژوهشی در حوزه علم مواد به دانشجویان نخبه بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۲۲

بورسیه های post-doctoral موسسه ETH Zurich سوئیس

بورسیه های post-doctoral موسسه ETH Zurich سوئیس برای رشته های آموزش اخلاق و علوم یادگیری  با هدف پرورش محققان علاقمند و بلندپرواز در حوزه آموزش اخلاق با تمرکز بر محیط های یادگیری مبتنی بر بازی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۲۹

بورسیه های PhD دانشگاه ETH Zurich سوئیس

بورسیه های PhD دانشگاه ETH Zurich سوئیس برای رشته های علوم کشاورزی و محیط زیست با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات