نروژ

اسفند
۲۱

بورسیه های phd گروه تحقیقاتی CHAIN

بورسیه های phd گروه تحقیقاتی CHAIN ​​و پروژه “بازرگانی، بازار کار و سلامت” برای رشته های جامعه شناسی و علوم سیاسی با هدف تمرکز بر تجزیه و تحلیل بازرگانی، بازار کار و سلامت می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۲۱

بورسیه های PHD دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ

بورسیه های PHD دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ رشته های کنترل بهینه در سیستم های ساخت انرژی با هدف ارائه مدل های عددی به منظور شبیه سازی و همچنین تهیه روش کار برای تشخیص ویژگی ها و مشکلات بهینه سازی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اسفند
۱۹

بورسیه های دکتری دانشگاه تورنتهایم نروژ

بورسیه های دکتری دانشگاه تورنتهایم نروژ برای رشته های مدیریت اینترنتی شبکه با هدف ارائه کمک هزینه حمایت از گروه های تحقیقاتی و دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۲۷

بورسیه های PhD دانشگاه آگدر نروژ

بورسیه های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته امنیت سایبری با هدف پشتیبانی از محققان و دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
مهر
۱۲

فلوشیپ های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های فلسفه، تاریخ باستان شناسی، مطالعات مذهبی، جرم شناسی، حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی

فلوشیپ های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته های فلسفه، تاریخ باستان شناسی، مطالعات مذهبی، جرم شناسی، حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی با هدف توسعه آموزش و پژوهش در سطح بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۱۷

فلوشیپ های تحقیقاتی post-doctoral دانشگاه اسلو نروژ برای رشته ایمنی شناسی

فلوشیپ های تحقیقاتی post-doctoral دانشگاه اسلو نروژبا هدف هموار ساختن مسیر آزمایش های یالینی سیستم ایمنی داخلی با سیستم مکمل تازه توسعه یافته می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
فروردین
۲۲

فلوشیپ های Post-doctoral دانشگاه اسلو نروژ برای رشته مدیریت و ارزیابی آموزشی

فلوشیپ های Post-doctoral دانشگاه اسلو نروژ برای رشته مدیریت و ارزیابی آموزشی با هدف پرورش محققان برای کار در سمت های کلیدی آموزش عالی می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۲۰

بورسیه های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته مدیریت دولتی

بورسیه های PhD دانشگاه آگدر نروژ برای رشته مدیریت که هدف از این برنامه بورسیه تأمین کمکی مالی برای دانشجویان و محققان بین المللی است.

توسط sadroddin |
جزئیات