اتریش

تیر
۲۹

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فنی وین اتریش

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فنی وین اتریش برای رشته علوم کامپیوتر، ویژه بانوان با هدف ارائه فرصتی برای زنان محقق علوم کامپیوتر در یک محیط آموزشی و پژوهشی بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
اردیبهشت
۲۸

بورسیه های PhD دانشگاه علوم طبیعی و زیستی اتریش

بورسیه های PhD دانشگاه علوم طبیعی و زیستی اتریش برای رشته های بیوتکنولوژی، بیوانفورماتیک، زیست شناسی مولکولی و سلولی با هدف ارائه یک محیط پژوهش-محور و بین رشته ای در تلاقی علوم پایه و علوم کاربردی حوزه بیوتکنولوژی پروتئین می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
فروردین
۱۵

بورسیه های PhD دانشگاه گراز اتریش

بورسیه های PhD دانشگاه گراز اتریش برای رشته زیست شناسی، بوم شناسی مولکولی و ژنومیک با هدف پشتیبانی از محققان نخبه بین المللی برای شکل دادن جهان آینده است.

توسط مریم مروی |
جزئیات
بهمن
۱۱

بورسیه های PhD دانشگاه اینزبراک اتریش

بورسیه های PhD دانشگاه اینزبراک اتریش برای رشته رایانش ابری با هدف پشتیبانی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
دی
۲۹

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فنی وین اتریش

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه فنی وین اتریش برای رشته فناوری زیست محیطی و امور بین الملل با هدف پشتیبانی مالی از دانشجویان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۲۸

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی وین اتریش

بورسیه های کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی وین اتریش برای رشته سیستم های انرژی تجدیدپذیر با هدف پرورش محققانی با طرز فکر دوستدار محیط زیست و آینده نگر می باشد تا بیشترین مشارکت در حوزه انرژی و پایداری حاصل شود.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۲۸

فلوشیپ های post-doc مرکز تحقیقات کوانتوم ESQ اتریش

فلوشیپ های post-doc مرکز تحقیقات کوانتوم ESQ اتریش برای رشته های فیزیک و اپتیک کوانتوم با هدف پشتیبانی از ادغام محققان مجرب در برنامه های پژوهشی بین المللی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات
آذر
۲۸

فلوشیپ های مرکز Künstlerhaus Büchsenhausen اتریش

فلوشیپ های مرکز Künstlerhaus Büchsenhausen اتریش برای هنرمندان، منتقدان هنری و موزه داران با هدف ترکیب مزایای یک فلوشیپ تحقیقاتی و تولیدی بر مبنای یک ساختار باز و غیررسمی می باشد.

توسط مریم مروی |
جزئیات