ولز

شهریور
۱۰

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه سوانسی ولز

بورسیه­ های کارشناسی ارشد دانشگاه سوانسی ولز برای رشته MBA با هدف ارائه فرصت های دانشگاهی، رهبری و اجتماعی برای کمک به دانشجویان می باشد.  

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
خرداد
۱۴

بورسیه های PhD دانشگاه سوانسی ولز

بورسیه های PhD دانشگاه سوانسی ولز برای رشته فیزیک با هدف پشتیبانی از دانشجویان و محققان نخبه و بلندپرواز در حوزه فیزیک می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
آبان
۲۸

بورسیه های PhD دانشگاه سوانسی ولز

بورسیه های PhD دانشگاه سوانسی ولز برای رشته های جغرافیا، علوم کامپیوتر، شیمی، ریاضیات و فیزیک با هدف پشتیبانی مالی از محققان بااستعداد بین المللی می باشد.

توسط نوین بورسیه |
جزئیات
اردیبهشت
۰۳

بورسیه های دانشگاه کاردیف ولز برای رشته MBA

بورسیه های دانشگاه کاردیف ولز برای رشته MBA که هدف از این برنامه بورسیه، جذب متقاضیان بااستعداد و مشتاق یادگیری و پژوهش می باشد.

توسط sadroddin |
جزئیات
فروردین
۲۲

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کاردیف ولز برای رشته های زبان شناسی، نگارش خلاقانه، ادبیات انگلیسی و فلسفه

بورسیه های کارشناسی ارشد و PhD دانشگاه کاردیف ولز که هدف از این برنامه بورسیه پشتیبانی از دانشجویان بین المللی بااستعداد است

توسط sadroddin |
جزئیات
اسفند
۲۱

بورسیه های PhD دانشگاه کاردیف ولز برای رشته علوم کامپیوتر و انفورماتیک

بورسیه های PhD دانشگاه کاردیف ولز برای رشته علوم کامپیوتر و انفورماتیک که هدف از این برنامه بورسیه تأمین کمکی مالی برای دانشجویان و محققان بین المللی است.

توسط sadroddin |
جزئیات